3 Tavlor och signaler

3.1 Allmänt

Signaler av olika slag har en avgörande betydelse för säkerheten i järnvägs- och spårvägstrafik. Olika länder, och ibland också olika järnvägsföretag i samma land, har olika funktion och utseende på signalerna.

En förare kan dock missa en signal, och därför kombineras signalerna ofta med automatiska system som bromsar eller stoppar tåg om det behövs för att undvika en olycka. Ett sådant system är den japanska versionen av ATS som kan simuleras i BVE.

Signalmedel kan indelas i signalinrättningar (vanligen ljussignaler), signalredskap (t.ex. stoppflagga) och tavlor.

3.1.1 Ljussignaler

Ljussignaler är antingen huvudsignaler, försignaler eller dvärgsignaler eller en kombination av dessa.

3.1.1.1 Huvudsignaler

Huvudsignaler visar en signalbild som kan innebära stopp, kör eller kör med hastighetsrestriktion. Signalbeskedet gäller från och med de plats signalen står uppställd.

Bild på huvudljussignal som visar 3 gröna sken ovanför varandra
Bild 1: Svensk huvudljussignal som visar Kör 40 km/h, kort tågväg

3.1.1.2 Försignaler

Försignaler visar en signalbild som talar om vilken signalbild en huvudsignal längre fram visar. Försignaler används där sikten är skymd så att huvudsignalen inte kan ses på avstånd, eller där fordon framför med så hög hastighet att huvudsignalen inte kan ses från den plats där man måste börja bromsa om signalen visar stopp eller en hastighetsrestriktion.

Bild på försignal som visar 3 gula sken ovanför varandra
Bild 2: Japansk försignal som visar Nästa huvudsignal visar hastighetsrestriktion

Försignalens signalbild är alltså bara ett besked om vad en huvudsignal längre fram visar. Om försignalen visar att en signal längre fram visar stopp, ska man alltså se till att stanna vid huvudsignalen, inte vid försignalen.

3.1.1.3 Dvärgsignaler

Dvärgsignaler är signaler, ofta små och placerade nära marken, som ger signalbesked vid växling och liknande aktiviteter. Ibland kan de också ha funktion som huvudsignal. Dvärgsignaler förekommer sällan eller aldrig i BVE

Bild på dvärgsignal som visar 2 vita sken snett uppåt åt
           vänster
Bild 3: Svensk dvärgsignal som visar Rörelse tillåten, hinder finns

3.1.2 Signaltavlor

Tavlor är skyltar av olika slag. De visar samma signalbesked hela tiden.

Vanliga signaltavlor är hastighetstavlor som visar största tillåtna hastighet, uppehållstavla för vart tåg ska stanna på en station eller tavlor som anger vart ljudsignal ska avges.

3.1.2.1 Hastighetstavlor

När det gäller hastighetstavlor ska man komma ihåg att om den visar en största tillåtna hastighet som är högre än tidigare, ska hela tåget ha passerat tavlan innan den högre hastigheten gäller.

3.1.2.2 Uppehållstavlor

Uppehållstavlor anger vart resandetåg ska stanna om det ska stanna på en station för passagerares av- och påstigning. Syftet med dem är att:

Enklast är det när det bara finns en uppehållstavla som gäller för alla tåg. I annat fall finns flera uppehållstavlor som gäller för:

Det i BVEabsolut vanligaste av de ovanstående alternativen är det första: Antal vagnar. Information om antal vagnar i det simulerade tåget brukar vara angivet i beskrivningen som visas när man väljer tåg, se avsnitt 2.2 Välja bana och fordon, bild 4.

3.1.2.3 Stopplatstavlor

Stopplatstavlor har en funktion liknande dem för uppehållstavlor men med den skillnaden att de gäller i de fall uppehållstavlor inte gäller. De gäller t.ex. godståg och på uppställningsspår.

3.2 Japan

3.2.1 Ljussignaler

Japanska ljussignaler kan vara monterade flera på samma stolpe. Signalbeskeden gäller då för olika spår i samma ordning som signalerna sitter.

3.2.1.1 Huvudsignaler

Tabell 1: Signalbilder för japanska huvudljussignaler
Signalbild Betydelse
Huvudljussignal som visar ett grönt sken Kör
Huvudljussignal som visar ett grönt sken och nedanför detta ett gult sken Kör högst 75 km/h
Huvudljussignal som visar ett gult sken Kör högst 55 km/h
Huvudljussignal som visar 2 gula sken ovanför varandra Kör högst 25 km/h
Huvudljussignal som visar ett rött sken Stopp!

3.2.1.2 Försignaler

Tabell 2: Signalbilder för japanska försignaler
Signalbild Betydelse
Försignal som visar 3 gula sken ovanför varandra Nästa huvudsignal visar Kör
Försignal som visar 3 gula sken i rad snett upp åt höger Nästa huvudsignal visar hastighetsrestriktion
(75, 55 eller 25 km/h)
Försignal som visar 3 gula sken vågrätt Nästa huvudsignal visar Stopp!
Vägkorsningsförsignal som visar ett vitt blinkande sken Nästa vägkorsningssignal visar Rörelse tillåten
Vägkorningsförsignal som visar 2 växelvis blinkande gula sken
               diagonalt Nästa vägkorsningssignal visar Stopp!

3.2.1.3 Övriga ljussignaler

Tabell 3: Signalbilder för övriga japanska ljussignaler
Signalbild Betydelse
Vägkorsningssignal som visar ett vitt blinkande sken Rörelse tillåten (vägkorsningssignal)
Vägkorsningssignal som visar ett 2 röda sken diagonalt Stopp! (vägkorsningssignal)

3.2.2 Tavlor

3.2.2.1 Hastighetstavlor

Tabell 4: Japanska hastighetstavlor
Signalbild Betydelse
Vit signaltavla med siffrorna 75 i svart Största hastighet 75 km/h
Vit signaltavla med siffrorna 25 i svart och svarta trinaglar i de vänstra
               hörnen Största hastighet 25 km/h på spåret åt vänster
Vit signaltavla med siffrorna 35 i svart och svarta trianglar i de
               högra hörnen Största hastighet 35 km/h på spåret åt höger
Signaltavla avdelad i 4 fält med ett diagonalt kryss; De högra och
               vänstra fälten vita; De övre och nedre fälten svarta Ingen hastighetsbegränsning på banan. Största hastighet för fordonen i tåget gäller
Triangelformad signaltavla med 3 svarta trianglar på vit bakgrund samt under
               denna en liten vit tavla med siffrorna 70 i svart Tillfällig hastighetsnedsättning till 70 km/h följer
Rund orange signaltavla med vit bård samt under denna en liten vit tavla med
               siffrorna 70 i svart Tillfällig hastighetsnedsättning, största hastighet 70 km/h
Rund grön signaltavla med vit bård Tillfällig hastighetsnedsättning upphör (tidigare skyltad ordinarie största hastighet gäller)

3.2.2.2 Uppehållstavlor

Tabell 5: Japanska uppehållstavlor
Signalbild Betydelse
Kvadratisk tavla på högkant med orange ram och vit bakgrund Stopplats för alla tåg
Kvadratisk tavla på högkant med grön ram, vit bakgrund
               och siffran 4 i svart Kvadratisk tavla på högkant med gul ram, vit bakgrund
               och siffran 6 i svart Kvadratisk tavla på högkant med röd ram, vit bakgrund
            och siffran 8 i svart
Kvadratisk tavla på högkant med mörkgrå ram, vit bakgrund
               och siffran 9 i svart Kvadratisk tavla på högkant med mörkgrå ram, vit bakgrund
               och siffrorna 10 i svart Kvadratisk tavla på högkant med blå ram, vit bakgrund
               och siffrorna 11 i svart
Kvadratisk tavla på högkant med orange ram, vit bakgrund
               och siffrorna 15 i svart Vit tavla med siffran 8 i rött
Stopplats för tåg med på tavlan angivet antal vagnar

3.2.2.3 Övriga tavlor

Tabell 6: Övriga japanska tavlor
Signalbild Betydelse
Gul tavla med texten ATS-P och några japanska tecken i svart Sträcka med ATS-P börjar
Gul tavla med röd ram och japanska tecken under varandra i svart Namn på nästa station

3.3 USA

3.3.1 Tunnelbanan i NewYork

Tunnelbanan i NewYork ägdes förr i tiden av 3 olika bolag med var sitt linjenät och delvis olika signalsystem. Därför finns 2 olika varianter på betydelse av signaler.

De olika personer som gjort banor för BVE har varit olika noggranna med att göra signaler och signalbilder lika dem i verkligheten. Bli därför inte förvånad om du i tunnelbanan hittar signaler som följer den japanska standarden (se avsnitt 3.2 Japan).

3.3.1.1 Ljussignaler

3.3.1.1.1 Huvudsignaler

Huvudsignalerna kan delas upp i 2 sorter: Dels de som finns på platser där olika spår kan användas för den fortsatta färden, dels de som finns på andra platser.

De signaler som finns på platser med flera vägar för den fortsatta färden består i de flesta fall av 2 1/2 signaler ovanpå varandra:

Den understa signaldelen har bara en ljusöppning, vilken kan visa gult sken. Denna del av signalen finns aldrig återgiven i BVE, och har därför utelämnats i tabellen nedan (liksom signalbilder där dess gula sken ingår).

Tabell 7: Huvudljussignaler av vanligaste typen i NewYork's tunnelbana
Signalbild Betydelse
Huvudljussignal med ett grönt sken Kör
Huvudljussignal med ett gult sken Kör, var beredd att stanna vid nästa signal
Huvudljussignal med ett rött sken Stopp!
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där både den övre och
               den nedre visar ett grönt sken var Kör på huvudspåret
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där övre visar ett grönt
               sken och den nedre ett gult sken Kör på sidospåret
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där övre visar ett gult
               sken och den nedre ett grönt sken Kör på huvudspåret, var beredd att stanna vid nästa signal
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där både den övre och
               den nedre visar ett gult sken var Kör på sidospåret, var beredd att stanna vid nästa signal
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där både den övre och
               den nedre visar ett rött sken var Stopp!

På några få sträckor som en gång i tiden hörde till bolaget IRT används 2 signaler ovanför varandra på de platser där flera spår kan användas för den fortsatta färden. Den övre signalen gäller spåret rakt fram eller huvudspåret, den undre signalen gäller sidospåret.

Tabell 8: Huvudljussignaler som undantagsvis förekommer i de delar av NewYork's tunnelbana som en gång tiden hörde till bolaget IRT
Signalbild Betydelse
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där både den övre visar
               ett grönt sken och den nedre visar ett rött sken Kör på huvudspåret
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där övre visar ett rött
               sken och den nedre ett grönt sken Kör på sidospåret
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där övre visar ett gult
               sken och den nedre ett rött sken Kör på huvudspåret, var beredd att stanna vid nästa signal
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där den övre visar ett
               rött sken och den nedre visar ett gult sken var Kör på sidospåret, var beredd att stanna vid nästa signal
Huvudljussignal bestående av 2 signaler där både den övre och
               den nedre visar ett rött sken var Stopp!
3.3.1.1.2 Övriga ljussignaler

Tabell 9: Övriga ljussignaler som NewYork's tunnelbana
Signalbild Betydelse
Ljussignal bestående som visar 2 röda sken ovanför varandra Stopp! Denna signaltyp visar aldrig annat signalbesked

3.3.1.2 Tavlor

3.3.1.2.1 Hastighetstavlor

Hastighetstavlorna visar hastigheten i mph. Av någon anledning förekommer det att vissa tåg i BVE avsedda för tunnelbanelinjer i NewYork har hastighetsmätare graderade i km/h.

Tabell 10: Hastighetstavlor i NewYork's tunnelbana
Signalbild Betydelse
Gul tavla med texten 35 MILES i svart Största hastighet 35 mph
Gul tavla med texten D 20 i svart Största hastighet 35 mph på sidospåret
Gul tavla med texten GT 15 i svart Kör högst 15 mph, annars visas stopp i nästa signal eller signalen därefter. Finns tåg strax bortom någon av dessa signaler kommer de att visa stopp även om hastigheten är korrekt.
Gul tavla med texten ST 15 i svart Om nästa signal visar stopp kör högst 15 mph. Om korrekt hastighet hålles kommer signalen att växla till gult sken. Var beredd att stanna före tåg på spåret efter signalen
Gul tavla med bokstaven T 15 i svart Om nästa signal visar stopp och därunder upplysta siffror, kör fr.o.m. denna tavla högst den hastighet i mph de upplysta siffrorna på signalen anger. Om korrekt hastighet hålles kommer signalen att växla till gult sken. Var beredd att stanna före tåg på spåret efter signalen
Grön tavla med bokstaven R i vitt Hastighetsbegränsning upphör. Den lägsta av största hastighet för fordonen eller generell största hastighet för banan gäller
Grön tavla med texten R 2 i vitt Grön tavla med texten R 10 i vitt Hastighetsbegränsning upphör. Tåg med det på tavlan angivna antalet vagnar eller färre får fr.o.m. denna tavla öka hastigheten till den lägsta av största hastighet för fordonen eller generell största hastighet för banan
3.3.1.2.2 Uppehålls- och stopplatstavlor

Tabell 11a: Uppehållstavlor i NewYork's tunnelbana
Signalbild Betydelse
Vit tavla med bokstaven S i svart Stopplats för alla tåg
Gul tavla med svart ram och texten OPTO S i svart Stopplats för alla tåg som betjänas av endast föraren (konduktör saknas, förkortningen OPTO står för One Person Train Operation)
Svart tavla med siffran 2 i vitt Vit tavla med siffran 4 i svart Vit tavla med siffran 6 i svart Svart tavla med siffran 6 i vitt Svart tavla med siffrorna 10 i vitt Vit tavla med sifforna 10 i svart Vit tavla med siffrorna 10 i svart, under dessa ett svart vårätt
               sträck och nederst siffrorna 11 i svart Vit tavla med siffrorna 8 i svart, under dessa ett svart vårätt
               sträck och nederst siffrorna 10 i svart Stopplats för tåg med på tavlan angivet antal vagnar

Tabell 11b: Stopplatsstavlor i NewYork's tunnelbana
Signalbild Betydelse
Vit tavla med texten 2 CAR i svart Vit tavla med texten 4 CAR i svart Vit tavla med texten 8 CAR i svart Vit tavla med texten 16 CAR i svart Vit tavla med texten 32 CAR i svart Stopplats på andra platser än station för tåg med på tavlan angivet antal vagnar (vid uppställningsspår och liknande)
3.3.1.2.3 Övriga signaltavlor

Tabell 12: Övriga signaltavlor i NewYork's tunnelbana
Signalbild Betydelse
Gul tavla med texten NO KEY BY i svart Under ljussignal: Ej möjligt att, ens i mycket låg hastighet, passera signalen när den visar stopp
Gul tavla med texten Change Radio Channel B2 i svart Ställ in tågradion på den kanal som står på tavlan (i detta fall kanal B2)

3.3.2 Järnvägslinjer

3.3.2.1 Ljussignaler

Amerikanska ljussignaler kan vara monterade 2 under varandra på samma stolpe. Den övre signalen gäller då för spår rakt fram, den undre för sidospår. Denna montering kan även förekomma för utfartssignaler.

3.3.2.1.1 Huvudsignaler

Tabell 13: Amerikanska huvudljussignaler
Signalbild Betydelse
Huvudljussignal med ett grönt sken Kör
Huvudljussignal med ett gult sken Kör högst 55 km/h, var beredd på att nästa huvudsignal visar stopp
Huvudljussignal med ett rött sken Stopp!

3.3.2.2 Tavlor

3.3.2.2.1 Hastighetstavlor

Tabell 14: Amerikanska hastighetstavlor
Signalbild Betydelse
Vit tavla med svart ram och siffrorna 80 i svart Största hastighet 80 mph
Röd tavla med svart ram och texten YARD SPEED 15 i vitt Bangård: Låt klockan klämta vid körning, största hastighet 15 mph
3.3.2.2.2 Stopplatsstavlor

Tabell 15: Amerikanska stopplatstavlor
Signalbild Betydelse
Röd tavla med texten TRAIN STOP i vitt Stopplats för alla tåg
3.3.2.2.3 Övriga tavlor

Tabell 16: Övriga amerikanska tavlor
Signalbild Betydelse
Vit tavla med svart ram och bokstaven W i svart Avge ljudsignal före korsning med väg: 2 långa ljud, ett kort ljud och ett långt ljud utdraget tills dess tåget kommit in i korsningen
Vit tavla med texten YARD LIMIT i svart Bangård slutar : Den klämtande klockan kan stängas av

Denna sida på svenska har visats 13549 gånger

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
      för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist
Senast ändrad: 2005-aug-01
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache